Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių apmokėjimo bei įsigijimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos elektroninėje parduotuvėje www.myliujuodai.lt su prekių pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.

Pateikdamas užsakymą, pirkėjas patvirtina, kad sutinka su taisyklėmis.

Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro sutartį tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną ir teisingą informaciją. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

Pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.myliujuodai.lt, pirkėjas sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės www.myliujuodai.lt teikiamomis paslaugomis.

Pirkėjui bandant pakenkti elektroninės parduotuvės saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Pardavėjas bet kada gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4. Asmens duomenų apsauga
Pateikiant užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.myliujuodai.lt pirkėjas privalo nurodyti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

Užsisakant prekes Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjo sutikus, jo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

5. Prekių užsakymas

  1. Užsakymai priimami tik naudojantis elektronine parduotuve www.myliujuodai.lt;
  2. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM;
  3. Pasirenkant mokėjimą pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes;


6. Prekių pristatymas

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 14 dienų, nuo apmokėjimo patvirtinimo, nebent buvo sutarta kitaip.

Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

9. Baigiamosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.